Здравствени центар обавља здравствену делатност на примарном нивоу у Дому здравља и стационарну и специјалистичко консултативну здравствену делатност на секундарном нивоу у Општој болници.

Здравствени центар у оквиру своје делатности:

 1. прати здравствено стање становништва и здравствену заштиту у областима за које је основан и предузима и предлаже мере за њихово унапређивање;
 2. прати и спроводи мере и поступке превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације, засноване на доказима а нарочито утврђено стручно методолошким и доктринарним протоколима;
 3. обезбеђује услове за стручно усавршавање својих запослених и за унапређење организације рада;
 4. спроводи програм здравствене заштите радника;
 5. спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време боравка грађана у Здравственом центру и обезбеђује сталну контролу ових мера;
 6. организује и спроводи мере сталног унапређивања квалитета стручног рада и унутрашњу проверу квалитета стручног рада;
 7. организује и спроводи мере у случају елементарних и других већих непогода и ванредних прилика;
 8. организује, односно обезбеђује мере за одлагање, односно уништавање медицинског отпада у складу са законом;
 9. обавља и друге послове у складу са законом.

Здравствена делатност на примарном нивоу у Дому здравља обухвата:

 1. превентивну здравствену заштиту за све категорије становника;
 2. унапређење и заштиту здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење, рехабилитацију болесних и повређених;
 3. превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном ризику обољевања и осталих становника, у складу са посебним програмом превентивне здравствене заштите;
 4. здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља;
 5. спречавање, рано откривање, лечење и контролу малигних и других масовних незаразних болести;
 6. превенцију и лечење болести уста и зуба;
 7. патронажне посете, здравствену негу и рехабилитацију у кући укључујући и палијативно збрињавање;
 8. хитну медицинску помоћ и санитетски превоз;
 9. друге послове утврђене законом.

У обављању своје делатности Дом здравља промовише здравље и пружа превентивне дијагностичке, терапијско рехабилитационе услуге из опште медиине, педијатрије, гинекологије, медицине рада, хитне медицинске помоћи, стоматологије (опште, дечије и превентивне и ортопедије вилица), поливалентне патронаже и здравствене неге.

Здравствена делатност на секундарном нивоу у Општој болници обухвата пријем и збрињавање ургентних стања, специјалистичке прегледе, дијагностичку обраду и лечење на поликлиничком нивоу  и у току хоспитализације из: интерне медицине са хемодијализом, неурологије, хиругије, ортопедије, урологије, оториноларингологије, офталмологије, педијатрије, гинекологије и акушерства (са неонатологијом), анестезиологије са реаниматологијом, трансфузилогије, радиолошке дијагностике, биохемијске, хематолошке и микробиолошке дијагностике, патолошке анатомије, фармацеутске здравствене делатности (преко болничке апотеке), као и специјалистичко-консултативна делатност из пнеумофтизиологије, неуропсихијатрије, дерматовенерологије и социјалне медицине.

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања здравствене делатности у Дому здравља, Општој болници и на нивоу Здравственог центра образују се организационе јединице и то:

у Дому здравља:

 1. Служба за здравствену заштиту деце и школске деце;
 2. Служба за здравствену заштиту жена;
 3. Служба за здравствену заштиту одраслог становништва;
 4. Служба за хитну медицинску помоћ;
 5. Служба за стоматолошку здравствену заштиту.

у Општој болници:

 1. Сектор за интернистичке гране медицине за делатности интерне медицине, хемодијализе и неурологије као и за продужено лечење и негу;
 2. Сектор за хируршке гране медицине за делатности опште хирургије, ортопедије са трауматологијом, урологије, оториноларингологије и офталмологије;
 3. Служба за гинекологију и акушерство (са неонатологијом);
 4. Служба за педијатрију;
 5. Сектор заједничких медицинских послова са организационим јединицама за:
 • специјалистичко консултативне прегледе;
 • анестезију са реанимацијом;
 • лабораторијску, радиолошку, патолошко анатомску и другу дијагностику;
 • трансфузиологију;
 • фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека).

У области здравствене заштите деце и жена, а ради обезбеђења континуитета у пријему и збрињавању ургентних стања и бриге о хоспитализованим пацијентима, лекари Дома здравља и Опште болнице оствариће одговарујућу сарадњу.

За обављање заједничих послова у Здравственом центру:

 1. Служба за правне и економско финансијске послове;
 2. Служба за техничке и друге сличне послове.

Образовање ужих организационих јединица у оквиру сектора, служби и просторно издвојених здравствених станица и здравствених амбуланти уређује се актом о организацији и систематизацији послова који доноси директор.